Tanong at Sagot: Pagsubok ng Buhay

Mga sagot ni Skh. Abdulhadie Gumander na itinala ni Bro. Abdullah Tabing

TANONG:

     Bakit po ba may mga tao na lagi nalang dumaranas ng mga kahirapan, mga kapighatian at mga suliranin sa buhay? Kahit ako po ay kabilang sa kanila, kung minsan ay hindi pa natatapos ang isa ay may panibago na naman na dumarating, kaya minsan inisip ko na lamang na ito ay maaaring kabilang sa aking kapalaran, subalit kung minsan ay naitatanong ko rin kung bakit nga ba lagi na lang may ganitong mga pangyayari. Kaya’t ako po ay dumudulog sa inyo Ustad, kung ano ba ang pananaw ng Islam para sa mga taong laging dinaratnan ng mga nabanggit na pangyayari sa buhay?

 

SAGOT:

     Bismillahi, Walhamdulillahi Wassalato Wassalamo Ala Rasulillahi Waala Alihi Wasahbihi wa ba’d. Kapatid, ang mga ito ayon sa paniniwala ng karamihan at ayon din sa Islam, ay mga pagsubok subalit may ilan na nagsasabi, “Hindi ba ang mga pagsubok at pagdurusang kinakaharap ng tao ay tanda lamang na walang Diyos o kaya’y hindi Siya mahabagin?” Kung iisipin lamang ng tao ang mga positibong bunga ng mga pagsubok at pagdurusa, hindi siya magtatanong ng ganito. Isinalaysay ni Ibn Rajab ang mga sumusunod na kapakinabangan ng mga pagsubok at pagdurusa:

1. Ang mga pagsubok at pagdurusa ay nagsisilbing paraan upang alisin ng Allah ang kasalanan ng tao.

2. Ang pagharap sa mga pagsubok at pagdurusa sa tamang paraan nang may pagtitiis ay pinagmumulan ng biyaya at kasiyahan ng Allah.

3. Ang mga pagsubok at pagdurusa ay nagsisilbing paraan upang isipin ng tao ang kanyang mga kasalanan na maaaring humantong sa kanyang pagsisisi at pagbabago.

4. Lumalambot ang puso ng tao kapag nahaharap sa mga pagsubok at pagdurusa.  Nagiging isang palalo, mapagmalaki at walang-habag ang isang taong hindi kailanman naharap sa mga pagsubok at pagdurusa.

5. Sa pamamagitan ng mga pagsubok at pagdurusa, magkakaroon ang tao ng tunay na katangian ng isang matiisin.

6. Sa pagharap ng tao sa mga pagsubok at pagdurusa, mapagtatanto niyang hindi siya maaaring umasa lamang sa kanyang sarili o maging sa iba. Maaari siyang umasa sa Allah. Tanging ang Allah ang pinagmumulan ng tulong at saklolo.

     Pagkaraang isalaysay ang mga nabanggit na kapakinabangan, sinabi ni Ibn Rajab (kaawaan siya ng Allah), na kung susuriin at uunawain lamang ng tao, “malalaman niyang higit na malaki ang biyaya ng Allah sa isang mananampalataya dahil sa kanyang pagtitiis sa mga pagsubok at pagdurusa kaysa sa mga biyayang iginagawad ng Allah sa mga panahon ng katiwasayan.”Susubukin tayong lahat ng Allah sa mundong ito.  Maliwanag na sinabi ng Allah sa Banal na Qur’an (2:155) ayon sa kahulugan nito “Dapat tandaan na susubukin Namin kayo ng pagkatakot at pagkagutom, pagkawala ng yaman o buhay o bunga ng inyong pinagsikapan.  Subali’t magbigay ng magandang balita sa mga matiyagang nagtiis”.

     Ang pagsubok din ay tanda ng pagmamahal ng Allah sa tao, at para sa gayon ay maging matatag ang kanyang  pananampalataya. Sapagkat sinabi ni Propeta, (Sumakanya ang kapayapaan) (Kapag mahalin ng Allah ang kanyang alipin ay pagka-kalooban Niya ng pagsubok). Kaya pinapaalala naming sa iyo kapatid at sa mga naniniwala sa pangyayari o pagsubok. Una, para sa mga dumarating na pangyayari (future) ay nararapat  tanggapin na  ito ay kagustuhang lahat ng Allah. Pangalawa, para sa kaslukuyang pangyayari o pagsubok , nararapat na ihanda ang ating mga sarili para sa pagtanggap  ng mga ito. Ikatlo, para naman sa mga nakalipas na pangyayari o pagsubok (past) nararapat na hindi niya pagsisihan ang mga ito at hindi dapat na iugnay sa salitang “kung”, halimbawa ay ang pagsasabi na kung ginawa ko ito o hindi ko ginawa ay hindi ganito ang mangyayari. ..Sapagkat sinabi ni Propeta, (Sumakanya ang kapayapaan) na ang salitang “law” na ang ibig sabihin ay “kung” ay kabilang sa gawaiin ni Satanas).

     Ang Allah lamang ang higit na nakakaalam ng lahat.

 

About Ahmad Yusuf Abaya

Editor, Teacher, Assistant Da'iyah @ Islam Presentation Committee (Kuwait)
This entry was posted in TANONG AT SAGOT. Bookmark the permalink.

Leave a Reply