Paggalang sa Awtoridad

Nakapanood ka na ba ng isang palaro o anumang paligsahan? Bakit may mga panuntunang sinusunod? Sino ang nagpapatupad ng mga panuntunang ito? Bakit mahalagang may mga hurado o mga opisyal na siyang nagmamasid sa kabuuan ng laro? Ano sa palagay mo ang maaaring mangyari sa isang palaro kung walang referee?

Sa araw-araw na pakikisalamuha mo sa mga tao sa lipunana, hindi ka ba nagtataka na napananatili ang pangkalahatang kaayusan sa kabila ng magkakaibang pinagmulan at oryentasyon ng mga tao? Paano nangyayaring mapanatili ang kaayusang ito?

Sa dami ng tao sa lipunang ating ginagalawan, mahalagang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan upang magawa natin ang ating mga pang-araw-araw na gawain nang walang abala. Ito ang dahilan kung bakit may mga itinalagang awtoridad na mangangalaga sa pagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan. May awtoridad na nariyan na bago pa man likhain ang tao. Diyos ang pinakamataas na awtoridad natin. Magmasid ka lamang sa paligid, tumingala sa langit, o magpalipas ng hapon habang pinanood ang paglubog ng araw ay makadarama ka na ng paghanga sa lumikha ng lahat ng ito, ang pinakamataas na awtoridad sa sansinukob.

Nagtala rin siya ng mga mamamahala sa atin upang masiguro na magiging maayos ang paraan ng ating pamumuhay sa daigdig. Pangunahin sa mga itinalagang ito ang mga magulang. Nariyan ang mga magulang upang turuan at gabayan ang mga anak sa tamang landas na maglalapit sa kanila sa Diyos. Hindi nila magagawa ang misyong ito kung hindi sila bibigyan ng kapangyarihang disiplinahin ang kanilang mga anak. Kapalit ng tungkuling ito, nararapat naman na ibigay ng mga anak ang kanilang paggalang sa kanilang mga magulang. Gayundin naman, mahalaga bilang mga kasapi ng lipunan na igalang natin ang mga itinalagang awtoridad upang masiguro ang kaayusan.

Si Confucius, isa sa pinakadakilang pilosopong Intsik ay nagturo rin ng katulad na prinsipyo sa kanyang mga tagasunod. Sinasabi niya na mahalagang malinang ang paggalang sa mga magulang sapagkat dito magmumula ang mabubuting mamamayan na may paggalang din sa kanilang mga pinuno.

Isa sa pinag-uugatan ng mga suliranin sa ating paligid, maging ito’y sa pamilya, pamahalaan o sa lansangan man, ay ang kawalan ng paggalang sa itinalagang awtoridad. Ang pagsagot nang pabalang-balang sa magulang, paglaban sa pamahalaan, kawalan ng disiplina sa daan, hindi pagbabayad ng buwis, paggamit ng ipinagbabawal na gamot, illegal logging at sugal, ay ilan lamang sa halimbawa ng kawalan ng paggalang sa mga itinalagang awtoridad. Ano ang epekto nito sa lipunan? Magtataka ka pa ba kung bakit magulo sa paligid? Tingnan mo ang ibang mauunlad at maaayos na mga bansa, ano ang susi ng kaayusan nila? Ito ay ang kakayahan ng kanilang mga mamamayang sumunod sa batas at igalang ang mga itinalagang awtoridad.

(Project EASE, bse.portal.ph)

About Ahmad Yusuf Abaya

Editor, Teacher, Assistant Da'iyah @ Islam Presentation Committee (Kuwait)
This entry was posted in FEATURED. Bookmark the permalink.

Leave a Reply