Bathala ng Kalawakan

ni AbdulQadir E. Laja

Ang mga Pilipino ay likas na masipag, magalang sa magulang, matulungin, mapagmahal, higit sa lahat ay may pananalig sa  Makapangyarihang Maykapal.  Kahit noong una pamang panahon, ang ating mga ninuno  ay kumikilala na sa isang Tagapaglikha na tinatawag nilang Bathala. Pinaniniwalaan si Bathala ang lumikha ng mga tao, hayop, bundok, ilog, gubat, mga ibon, lumikha ng ulap, araw, bituin at lahat ng bagay sa kalawakan.

Ang mga katutubo lalo na sa lumang  pamayanang Tagalog, sa umpisa ng araw (bukang liwayway) sila’y nananalangin kay Bathala, gayundin sa takipsilim. May panalangin din sa panahon ng pagtatanim ng palay at nagpapasalamat sa panahon na tag-ani  sa biyayang nakamtan.

Ang salitang Bathala ay maaring mula sa salitang Bhattara (ang nasa itaas), ito ay wikang Sanskrit, ang lumang wika ng India. Sa ibang paliwanag, ang Bathala ay maaring mula sa salitang Ba-Taala (Abba-Taala), ang Abba ay wikang Hebreo at Arabik  na ang kahulugan ay Ama, ang Taala naman ay wikang Arabik din na ang kahulugan ay Ang Pinakamataas (Ang Maluwalhati). Sa ibang lugar tulad ng Mindanao ang tawag sa Tagapaglikha ay Allahu Taala.

Pagdating ng mga Kastila sa ika-labing-anim na siglo, ang salitang Bathala ay napalitan ng

salitang Diyos. Mula sa siglong ito, Diyos na ang tawag ng karamihan.  Ang expression natin na “bahala na” ay galing sa  “Bathala na” ang ibig sabihin ay  “si Bathala na” ang nakakaalam. Saan man galing ang mga salitang  ito, ano man ang tawag nila sa Tagapaglikha, ang mga ito ay bahagi na ng ating kasaysayan at kultura.

Sa pananampalatayang Islam, ang Tagapaglikha ay nagpakilala sa pangalan na Allah, ang Diyos na Mapagpala at Mahabagin, ang Buhay at hindi nakadarama ng kapaguran sa pagpapanatili sa lahat ng bagay sa kalangitan at kalupaan.  Ayon sa Kanya, Siya ay Nag-iisa at Walang Hanggan, hindi Siya ipinanganak at hindi nagkaanak, Siya ay walang kawangis at katulad.

About Ahmad Yusuf Abaya

Editor, Teacher, Assistant Da'iyah @ Islam Presentation Committee (Kuwait)
This entry was posted in FEATURED and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply