Mga Kaalaman sa Poligamiya

Abdullah-300x195

1. Upang mapangalagaan ang isang lalaki sa mahahalay na bagay, sapagkat mayroon sa mga kalalakihan na hindi sapat ang isang babae upang punan ito ng kanyang pangangailangang seksuwal.

2. Upang mapangalagaan ang isang lalaki sa mahahalay na bagay, sapagkat maaaring kinasusuklaman niya ang kanyang maybahay dahil sa masamang ugali na naidudulot nito.

3. Upang mapangalagaan ang isang babae sa mahahalay na bagay, at upang magiging lehitimo ang kanyang mga anak.

4. Upang mabigyan ang isang lalaki ng kanyang kahilingan na magkaroon ng anak, sapagkat maaaring ang kanyang maybahay ay baog o di kaya’y may karamdaman na wala ng pag-asang magka-anak.

5. Upang mabigyan ang isang lalaking naghahangad na magkaroon ng maraming anak, at ito ay hindi magkatotoo maliban lang na siya ay mag-asawa muli.

6. Upang makaiwas ang isang lalaki sa mga karumal-dumal na ipinagbabawal, sapagkat maaaring may nagugustuhan siya na ibang babae at hindi na kayang iwanan ito.

7. Upang makaiwas ang isang lalaki sa mga karumal-dumal na ipinagbabawal, sapagkat maaaring siya ay nasa ibang bansa dahil sa paghahanap-buhay at hindi niya kayang magtiis na nag-iisa.

8. Upang mabawasan ng tuloy-tuloy ang paghigit ng bilang ng mga babae sa bilang ng mga lalaki sa mga lipunan at mapangalagaan ang kanilang karangalan at kalinisan.

9. Upang mabawasan ang sobrang pagdami ng mga babaeng balo sanhi ng mga digmaang kumikitil sa buhay ng mga lalaki, kaya sa pamamagitan nito ay hindi mawawalan ng kakalinga sa mga babaeng balo at malulunasan ang pighati sa pagkamatay ng kanilang asawa.

Mga Kaalaman sa Poligamiya

 

Posted in new-muslims-info | Tagged , | Comments Off on Mga Kaalaman sa Poligamiya

Ang Kahulugan ng Kasal

kasal

Bismillah, Alhamdulillah…

Ang kasal sa wikang arabik ay Nikaaḥ. Ito ay isang kasunduan upang mapahintulutan ang bawat isa sa mag-asawa ng kasiyahan sa isa’t isa sa pamamaraang naaalinsunod sa batas ng Islaam.

Lahat ng tao ay nilikha ng Allah (SWT) mula kay Adan (Aadam ang tawag sa kanya sa arabik) at nilikha naman Niya si Eba (Ḥawwa naman ang tawag sa kanya sa arabik) mula sa tadyang ni Adan sa bandang kaliwa upang madama ni Adan ang katahimikan kay Eba, at dahil sa awa ng Allah (SWT) ay hanggang sa mga angkan ni Adan ay mayroong mga babae upang madama din ng mga angkan ni Adan ang katahimikan sa kanilang mga babae, datapwa’t ito ay kabilang sa mga Tanda ng kadakilaan, kapangyarihan at kaisahan ng Allah (SWT). Sabi ng Allah (SWT) sa banal na Qur’ân:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. سورة الروم

Ayon sa kahulugan ng talatang ito sa wikang tagalog: “At kabilang sa Kanyang mga Tanda, na nilikha Niya (Allah) para sa inyo ang inyong mga kabiyak (asawa) mula sa inyong mga sarili, upang inyong madama ang katahimikan sa kanya, at ginawa Niya (Allah) sa pagitan ninyo ang pagmamahal at awa (sa isa’t isa). Katotohanang narito ang mga Tanda para sa mga taong nag-iisip.” (Ar-Rūm 30:21)

At sa isang Ḥadeeth, ayon kay ‘Abdullah na anak ni Mas’oud kanyang sinabi: Sinabi sa amin ng Sugo ng Allah: “O kayong mga binata! Sinuman sa inyo ang may kakayahan sa baa-ah (kakayahan sa sarili upang gampanan ang karapatan sa pag-aasawa o di kaya’y pangangailangan sa kasal) ay dapat ng mag-asawa sapagkat ito ay pumipigil sa (mahahalay na) pagtitig at higit na nakapangangalaga sa mga mahahalay na bagay, at ang sinumang walang kakayahan ay nararapat sa kanya na mag-ayuno sapagkat ito ay isang pamamaraan upang mapigilan ang kanyang makamundong pagnanasa.” Napagkasunduan ang Ḥadeeth na ito nina Al-Bukhaari at Muslim. Tingnan ang Subulos Salaam, Sharḥ Buloog Al-Maraam, Ḥadeeth 1/918, Ikatlong Bahagi, Pahina 111.

Ang Kahulugan ng Kasal

 

Posted in new-muslims-info | Tagged , | Comments Off on Ang Kahulugan ng Kasal

“Huwag po Tayong Magdiwang”

nochristmas-298x300

Ang bawat papuri ay para sa Allâh (SWT) lamang, ang Panginoon ng mga nilalang. Ang pagpapala at kapayapaan ay para kay Propeta Muhammad (SAW), ang pinakahuling Propeta at Sugo.

Mga kapatid, huwag po tayong magdiwang ng Christmas o kapanganakan ni Kristo dahil ito ay isang gawaing lihis sa pananampalataya sapagkat hindi kasama sa mga ipinagdiwang sa Islaam, tulad ng dalawang Eid: Eid Al-Fitr pagkatapos ng pag-aayuno, at Eid Al-Adhaa pagkatapos ng pagsasagawa ng Hajj. Ayon kay Anas (kalugdan siya ng Allâh) kanyang sinabi: Dumating si Propeta Muhammad (SAW) sa Madeenah at ang mga tao ay mayroong dalawang araw na kanilang ipinagdiriwang, at sinabi niya: “Katiyakang pinalitan ng Allâh para sa inyo ng mas mainam pa kaysa sa dalawang araw na ito (na inyong ipinagdiriwang): (iyon ay) ang araw ng Fitr (Eid Al-Fitr) at ang araw ng Adhaa (Eid Al- Ahhaa).”

Huwag po tayong magdiwang ng Christmas o kapanganakan ni Kristo dahil ito ay isang gawaing pagmamalabis ng hangganan sa pananampalataya sapagkat wala naman ito sa katuruan. Sinabi ng Allâh (SWT) sa Banal na Qur’ân:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ. سورة النساء

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: “O mga angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano)! Huwag kayong magmalabis sa (hangganan ng) inyong relihiyon (pananampalataya), at huwag kayong magsabi tungkol sa Allâh maliban lamang sa katotohanan, si Kristo (Mesiyas) na anak ni Maria ay isang Sugo lamang…” (Surah An-Nisaa’ 4:171).

Huwag po tayong magdiwang ng Christmas o kapanganakan ni Kristo dahil ito ay isang gawaing pagtuturing sa mga Kristiyano o mga hindi mga Muslim bilang tagapagtangkilik at ito ay nagpapatunay na sinusupurtahan sila o kaya’y pinapatotoo ang kanilang gawain o kaugalian. Sinabi ng Allâh (SWT) sa banal na Qur’ân:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.سورة المائدة

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: “O kayong mga nananampalataya! Huwag ninyong ituring ang mga Hudyo at mga Kristiyano bilang inyong tagapagtangkilik, sila ay mga tagapagtangkilik sa bawat isa sa kanila, at sinuman sa inyo ang magturing sa kanila (bilang tagapagtangkilik) ay katiyakang siya ay kabilang sa kanila, katotohanang ang Allâh ay hindi namamatnubay sa mga taong hindi makatarungan.” (Surah Al-Maaidah 5:51).

Bakit nga ba ipinagdiriwang ng mga tao ang Christmas o kapanganakan ni Kristo samantalang walang sinuman sa atin ang nakakaalam kung kailan ang eksaktong petsa ng kapanganakan ni Kristo, kahit pa ang mga Kristiyano ay nagkakaiba sila kung kalian ipinanganak si Kristo? Ang iba sa kanilang lipon ay nagsasabi na siya ay ipinanganak sa December 25, at ang iba naman ay nagsasabi na sa January 6 o kaya’y January 7 daw ipinanganak si Kristo.

Kung susuriin natin mabuti sa Islaam ay walang malinaw na katibayan kung anong petsa ipinanganak si Kristo katulad din ng ibang mga Propeta at Sugo na hindi natin alam ang petsa ng kanilang kapanganakan.

Huwag po Tayong Magdiwang

 

Posted in new-muslims-info | Tagged , | Comments Off on “Huwag po Tayong Magdiwang”

Zakāh Para sa Paggawa ng Masjid, Madrasah o Sahod ng mga Ustadz

35705_107476225969736_2794219_n

Itinala ni Bro. Abdullah Tabing

Tanong: Ang tanong ay tungkol sa Zakat, kung ito ba ay maaring ipagawa ng Masjid o ipagawa ng Paaralan o ibigay na bilang sahod ng mga Ustadz?

Sagot: Bismillah, Alhamdulillahi Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah, Waala Alihi Wasahbihi Waba’d. Una, walong klase lamang ang nabanggit sa banal na Qur’an na nararapat na pagkalooban at tumanggap ng Zakah, sa Surah Al-Taubah 9: 60… Dahil doon nagkaisa ang mga pantas sa Islam na ang mga Muslim ay nararapat na tumanggap ng Zakah kung sila ay makakabilang sa walong klase na nabanggit, pati na rin ang hindi mga Muslim kung sila ay sinasanay ang kalooban o inaasahang maakit sa Pananampalataya batay sa ikaapat na klase na nabanggit (Mu’allafat Qolubohom). Kaya, wala tayong nakikita na kasamaan kung ipagkaloob ang Zakah sa mga Ustadz o mga nagtuturo sa Madrasah (Islamic School), gayundin sa mga estudyante kung sila ay makakabilang sa mga maralita at dukha, na una at ikalawang klase na nabanggit (Al-Foqara at Al-Masakin).

Tungkol naman sa paggawa ng Masjit o Madrasah ay isang isyu na hindi napagkaisahan ng mga pantas, sa dahilang hindi nila pagkakaisa sa kahulugan ng ikapitong klase, ang DAAN SA ALLAH (FI SABILILLAH). Nagkaiba ang mga naunang pantas kung ito (FI SABILILLAH) ba nauukol lamang sa mga gastusin sa JIHAD o sa mga MUJAHIDEEN o mga nakikipaglaban alang-alang sa Allah o kaya ay pati na rin sa mga bagay na maituturing na daan sa Allah kahit hindi lamang sa JIHAD. Nabanggit nina Sheikh Abdulaziz Bin Baz, Al-Sheikh Mohammad Salih Bin Al-Uthaimin at Al-Ramli (Kaawaan sila ng Allah) ang pagkakaisa (Ijmaa) ng mga pantas na ito ay nauukol lamang sa JIHAD. Si Al-Qortubi ay nagsabing ito ay nauukol lamang sa mga nakikibaka (Guzat). Si Ibn Al-jawzi ay nagsabing ito ay nauukol lamang sa mga nakikibaka at kumakanlong sa lugar ng mga Muslim (Guzat at Murabiton). Si Abu Hayyan Al-Andalusi ay nagsabing ito ay nauukol sa Mujahid. At si Al-Tabari ay nagsabing ang katwiran ay sa pakikibaka sa di nananampalataya. Kabilang sa mga pantas na ito ay sila Abu Hanifa, Maalik at si Al-Shafiee (Kaawaan silang lahat ng Allah). Ang mga nagsabi namang ang FI SABILILLAH ay hindi lamang nauukol sa JIHAD o pakikipaglaban ay sina Al-Shasi ayon sa nabanggit ni Al-Razi at si Ishaq Ibn Rahawaih, at ayon sa kay Ahmad Ibno Hambal pumapasok dito ang Hajj (Kaawaan din silang lahat ng Allah).

Banggitin natin ang mga nakalabas na fatwa tungkol sa Zakah kung ito ay maaring gamitin sa paggawa ng Masjid at Madrasah:

HINDI MAAARI, ayon sa kay Al-Sheikh Ibn Baz, Al-Sheikh Mohammad Salih Al-Uthaimin (Kaaawaan sila ng Allah). At mayroong nagtanong sa Committee ng Al-Ifta, Ministry of Al-Awqaf and Islamic Affairs sa Kuwait tungkol dito at ang sagot nito ay; hindi maaari malibang kung ang mga ito (institusyon) ay nauukol lamang sa mga Muslim na maralita at dukha, at kung ang mga ito rin ay nakatakda para sa Da’wah sa hindi mga Muslim. Gayundin, si Dr. Mohammad Abdulrazaq Al-Tabtabaee, dean ng College of Shari’ah sa Kuwait University ay nagbanggit ng maraming mga klase na maaaring pagkalooban ng Zakah batay sa pangkalahatang interes ng mga Muslim, maliban sa Masjid at sa paglimbag ng Qur’an. Isang pantas na tagapagpaliwanag ng kahulugan ng Qur’an, si Ibno Atiya ayon sa kanya, hindi ito (Zakah) maaaring ibigay para sa paggawa ng Mosque at pambili ng Qur’an.

MAAARI, ayon sa mga ibang mga pantas katulad ni Dr. Yusof Al-Qardawi, namumuno sa Samahan ng mga Muslim Scholars sa Europe, ayon sa kanya kabilang sa Jihad ang pakikipaglaban sa isip, pag-aaral at kultura. Gayundin, si Sheikh Abdullah Bin Jebrin (Kaawaan siya ng Allah), subalit siya ay nagbanggit ng ilang mga kondisyon; kung ang mga ito ay hindi na napapakinabangan, kung higit ang pangangailangan sa mga ito at kung wala nang mapagkunan para sa paggawa ng mga ito maliban lamang sa Zakah.

Kaya sa nakikita natin batay sa pag-aaral sa mga pananaw ng mga pantas, higit na mainam kung ang Zakah ay hindi gamitin para sa paggawa ng Masjid at Madrasah dahil sa mga sumusunod:

Dahil sa pagkakaisa (Ijmaa) ng mga pantas at sa limitadong bilang o sinif (walo) ang binanggit ng Allah. Kung ipahintulot ang Zakah para sa paggawa ng Mosque, ay magustuhan ng mga nagbibigay nito ang para sa paggawa nito sa halip na ibinigay sa walong klase (sinif), sang-ayon sa nabanggit ni Al-Sheikh  Ibn Al-Uthimin.

Sa nagayon, maraming mapagkukunan para sa paggawa ng Mosque o Madrasah bukod sa Zakah lalo na sa pagdami ng mga donor hinggil ditto. Napapanahon sa Homeland (Mindanao) na umiiral ang JIHAD o pakikipaglaban alang-alang sa Allah, at ang mga MUJAHIDEEN ay nahahanap sa kanila ang walong klase na nabanggit sa banal na Qur’an.

Ang Allah lamang ang higit na nakakaalam.

Zakāh Para sa Paggawa ng Masjid, Madrasah o Sahod ng mga Ustadz

 

Posted in new-muslims-info | Tagged , | Comments Off on Zakāh Para sa Paggawa ng Masjid, Madrasah o Sahod ng mga Ustadz

Anumang Bagay na Aking Ipinagbawal sa Inyo ay Iwasan Ninyo

img_5620-300x300

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Ayon kay Abū Hurayrah, ‘Abdulrahmān na anak ni Ṣakhr kalugdan siya ng Allâh kanyang sinabi: Narinig ko ang Sugo ng Allâh na nagsasabi:

“Anumang bagay na aking ipinagbawal sa inyo ay iwasan ninyo (o kaya’y layuan ninyo), at anumang bagay na aking ipinag-utos sa inyo ay gawin ninyo sa abot ng inyong makakaya, sapagkat tanging ang nakasira (o kaya’y nakapahamak) sa mga taong nauna sa inyo ay ang kanilang maraming pagtatanong at ang kanilang pagsalungat (o kaya’y hindi nila pagsang-ayon) sa kanilang mga Propeta.”

Iniulat ang ḥadeeth na ito nina Al-Bukhāri at Muslim.

Anumang Bagay na Aking Ipinagbawal sa Inyo ay Iwasan Ninyo

Posted in new-muslims-info | Tagged | Comments Off on Anumang Bagay na Aking Ipinagbawal sa Inyo ay Iwasan Ninyo

Mga Nakakasira sa Wuḍu

nakakasira-sa-wudu-239x300

Bismillah, Alhamdulillah

Ang bawat papuri ay para sa Allah (SWT) lamang, ang Panginoon ng mga nilalang. Ang pagpapala at kapayapaan ay para kay Propeta Muhammad (SAW) na pinakahuling Propeta at Sugo.

Mga kapatid, narito ang mga nakakasira o nakapagpapawang-bisa sa wuḍu at ang mga bagay na makrooh o hindi kanais-nais sa wuḍu.

Mga nakakasira sa Wuḍu:

 1. Ang anumang lumabas mula sa dalawang butas, gaya ng ihi, dumi, dugo at hangin.
 2. Ang pagkatulog ng hindi mutamakkin (hindi nasa maayos na kalagayan).
 3. Ang pagkawala ng pag-iisip dahil sa pagkalasing, pagkahimatay, pagkasakit o pagkabaliw.
 4. Ang paghawak ng lalaki sa ibang babae na maaari niyang pakasalan ng walang hadlang.
 5. Ang paghawak sa maselang bahagi ng katawan sa pamamagitan mismo ng palad o mga daliri ng walang hadlang.

Mga Hindi Kanais-nais sa Wuḍu:

 1. Ang pagsayang ng tubig at ang sobrang pagtipid dito.
 2. Unahin ang kaliwang kamay sa kanang kamay.
 3. Unahin ang kaliwang paa sa kanang paa.
 4. Ang pagpunas ng panyo maliban lang kung kinakailangan.
 5. Ang pagsaboy ng tubig sa mukha.
 6. Ang somubra ng tatlong beses sa paghugas o pagpahid.
 7. Ang paghingi ng katulong sa ibang tao upang maghugas sa kanya na wala namang sapat na kadahilanan.
 8. Ang labis na pagmumog at pagsinghot ng tubig para sa taong nag-aayuno.

Mga Nakakasira sa Wuḍu

Posted in new-muslims-info | Tagged | Comments Off on Mga Nakakasira sa Wuḍu

Pamamaraan ng Pagsasagawa sa Hajj

hajj-250x143-250x143

Bismillah, Alhamdulillah…

Panoorin po natin mga kapatid ang video na ito bilang pagpapaliwanag sa pamamaraan ng pagsasagawa sa hajj, simula sa Al-Ihram hanggang sa pinakahuling gawain ng hajj ang Tawaf Al-Wida.

Pamamaraan ng Pagsasagawa sa Hajj

Posted in new-muslims-info | Tagged | Comments Off on Pamamaraan ng Pagsasagawa sa Hajj

Mga Sunnah ng Wuḍu

%d8%b3%d9%86%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%a1-300x230

Ang bawat papuri ay para sa Allah (SWT) lamang, ang Panginoon ng mga nilalang. Ang pagpapala at kapayapaan ay para kay Propeta Muhammad (SAW) na pinakahuling Propeta at Sugo.

Mga kapatid, narito ang mga kanais-nais na isagawa sa wuḍu:

 1. Ang pagbigkas ng “Bismillah” bago magsimula.
 2. Ang paghugas sa dalawang kamay ng tatlong beses bago ipasok sa lalagyan ng tubig.
 3. Ang paggamit ng Siwaak.
 4. Ang pagmumog.
 5. Ang pagsinghot ng tubig sa pamamagitan ng kanang kamay, at paglabas ng tubig sa pamamagitan ng kaliwang kamay.
 6. Ang pagsalingit sa balbas na makapal.
 7. Ang pagpahid sa buong ulo.
 8. Ang pagsalingit sa mga daliri ng dalawang kamay at dalawang paa. Ang dalawang kamay ang silang mag-uugnay, at ang dalawang paa naman ay gagamitan ng hinliliit ng kaliwang kamay.
 9. Ang pagpahid sa dalawang tainga sa loob at labas nito ng bagong tubig hindi iyong tubig na ginamit sa ulo.
 10. Ang pagsasagawa ng tatlong beses sa lahat ng mga obligado at sunnah nito.
 11. Unahin ang kanan sa paghugas ng dalawang kamay at dalawang paa.
 12. Ang paghimas ng kamay sa bahagi habang hinuhugasan.
 13. Al-Muwaalaah: Ang paghugas sa mga bahagi ng magkakasunod-sunod na hindi naputol, kung saan huhugasan ang pangalawang bahagi habang hindi pa natuyo ang unang bahagi.
 14. Ang pagpapahaba ng paghugas sa bahagi ng tinubuan ng buhok, at pagpapahaba ng paghugas sa itaas ng dalawang siko at sa itaas ng dalawang bukung-bukong.
 15. Ang pangangalaga ng mabuti sa tubig na hindi masayang at hindi naman magkulang.
 16. Ang pagharap sa Qiblah habang nagsasagawa ng wuḍu
 17. Ang hindi pagsalita habang nagsasawa ng wuḍu
 18. Ang pagtashah-hud at panalangin pagkatapos ng wuḍu

Mga Sunnah ng Wuḍu

Posted in new-muslims-info | Tagged | Comments Off on Mga Sunnah ng Wuḍu

Pope Francis presser on return from Poland: “It isn’t right to call Islam a terrorist faith”

Pope Francis gestures to journalists during a press conference on July 13, 2015, onboard a plane on his way back to Rome from Paraguay, the final stop of his South America tour. Pope Francis departed Paraguay , bringing to a close a weeklong visit where he drew attention to the poor and marginalized in some of the region's poorest nations.   AFP PHOTO / VINCENZO PINTO / AFP / VINCENZO PINTO

Pope Francis gestures to journalists during a press conference on July 13, 2015, onboard a plane on his way back to Rome from Paraguay, the final stop of his South America tour. Pope Francis departed Paraguay , bringing to a close a weeklong visit where he drew attention to the poor and marginalized in some of the region’s poorest nations.
AFP PHOTO / VINCENZO PINTO / AFP / VINCENZO PINTO

“It isn’t right to say that Islam is a terrorist faith. I don’t like talking about Islamic violence.” Speaking to journalists on the return flight from Krakow to Rome, Francis said this in response to a question about the murder of Fr. Jacques Hamel, the elderly French priest who was slain while he was celebrating mass.

Catholics are in shock following the barbaric murder of Fr. Hamel. You told us that all religions seek peace, yet he was killed in the name of Islam. Why do you never mention the word Islam when you speak about terrorism?

“I don’t like speaking of Islamic violence because I come across violence every day when I leaf through the newspapers here in Italy: you read about someone who’s killed his girlfriend or his mother-in-law and these are violent baptized Catholics. If I talk about Islamic violence should I speak about Catholic violence too? Not all Muslims are violent. It’s like a fruit salad, you do find some violent people in religions. One thing is certain: there is always a small group of extremists in practically every religion. We have them too. And when extremism goes as far as to kill  – you can kill with your tongue, the apostle James says so, not me, and you can kill with a sword – it is not right to identify Islam with violence. I had a long conversation with the grand imam of Al Azhar: they seek peace and understanding.

The nuncio of an African country was telling me that in his country’s capital there are always people queuing up to pass through the holy door and some approach the confessionals. But most go straight to the altar to pray to the Madonna and there are Muslims who want to celebrate the Jubilee. When I was in the Central African Republic I visited them and the Imam boarded the Popemobile. Peaceful co-existence is possible. Extremist groups do exist. I wonder how many young people have we as Europeans robbed of their ideals so that they turn to drugs, alcohol or they go there and enroll. Yes, we can say that so-called ISIS is an Islamic state that presents itself as violent because the ID card it shows us is how it killed Egyptians. But this is just a small group, you cannot and it is not true and not right to call Islam a terrorist faith.”

Aside from prayer and dialogue, what other concrete initiative is there to counter Islamic violence?
“Terrorism is everywhere, just think of the tribal terrorism that exists in some African countries. Terrorism grows when there is no other option. Now I’m going to say something that may be risky. When you make the money god the center of the world economy instead of man and woman, then this is a first form of terrorism. You have erased the magnificence of creation and placed money at the center. This is a first basic form of terrorism. Let’s just think about that.”

In your first speech at Wawel straight after your arrival in Poland, you said that this country was your starting point for getting to know central-eastern Europe. What were your impressions?
“Poland was special because it was invaded once again, this time by young people! I thought Krakow was beautiful, there was so much enthusiasm among the Poles. This evening, there were so many people in the streets, despite the pouring rain. Not just young people but old ladies too. I have been familiar with Polish people since my childhood days. Some Polish women came to work at the place where my father used to work. They were kind people and I encountered this same kindness again.”

Our young sons and daughters were moved by your words because you spoke their language. How did you prepare, using examples that were so pertinent to their lives?
“I like talking to young people and I like listening to them. They always make me sweat because they tell me things I had not thought of or that I had only half thought about. Restless, creative young people, and this is where I get this language from. I very often have to ask the meaning of some expressions. They are our future and there needs to be a dialogue between past and future. This is why I place so much emphasis on dialogue between young people and grandparents because have our own experience to offer too: They should feel the past, history, grasp it and take it forward with the courage of the present. This is important. I don’t like it when I hear people say: these youngsters are full of nonsense! We say many stupid things too. They say stupid things and they say good things, just like us, just like everyone else. We need to learn from them and vice versa. That way we grow, avoiding closed-mindedness and censorship.”

Your Holiness, repression in Turkey following the coup is perhaps worse than the coup itself: members of the military, judges, diplomats, journalists. There have been more than 13,000 arrests and over 50,000 people have been sacked. It’s a purge. The day before yesterday, President Erdogan told his critics to mind their own business! We would like to ask you why you haven’t spoken about this yet. Do you fear this may have repercussions on the Catholic minority?
“When I had to say something Turkey didn’t like but which I was certain of, I said it, and you are all aware of what the consequences were [this being an obvious reference to his words on the Armenian genocide] but I was certain. So far I have not spoken because I am still not certain, based on the information I have been given, about what is going on there. I listen to the information I am given by the Secretariat of State and by an important political analyst or two. I am examining the situation, with the Secretariat of State and the whole affair is not yet clear. It is true that Catholics should always be protected from harm. But not at the cost of the truth. There’s the virtue of prudence but in my case, you are witnesses to the fact that when I have needed to say something regarding Turkey, I have said it.”

There is one question that has been on everybody’s lips in recent days: the Australian police are investigating the fresh accusations made against Cardinal George Pell. This time he is being accused of abusing children. What, in your opinion, would be the right thing for the cardinal to do?
“The first news reports that came out were confused. It was news dating back 40 years ago and even the police didn’t think much of it at first. Then complaints were filed and these are now in the hands of the justice system. No judgement should be made before justice speaks. If I spoke either in favor or against, it would not be right because because I would be judging first. It is true, there is doubt. And the law has a very clear principle on this: in dubbio pro reo. We have to wait for justice to take its course and desist from making a media judgement, a judgement based on gossip. We need to be attentive to the ruling that will be presented by justice. Once justice has spoken, then I will speak.”

How are you after your fall in Czestochowa?
“I was busy gazing at the Madonna and I forgot about the little step! I was holding the thurible and when I felt I was falling I let myself go and this is what saved me. Had I resisted the fall, there would have been consequences. But everything was OK.”

Last week there was talk of the Vatican acting as one of the negotiating parties in the Venezuelan crisis. Is this a real possibility?
“Two year ago I had a positive meeting with President Maduro. Then he asked for an audience with me last year but cancelled because he had otitis. I let some time go by and then I wrote him a letter. We talked about a potential meeting. Yes, with the conditions that are presented in such cases: at the moment – though I am not sure – the possibility of a representative of the Holy See joining the mediation group is being deliberated.”

Before starting the press conference, Francis spared a thought for a RAI correspondent who died in Krakow: “As you are her colleagues, I wish to express my condolences for the death of Anna Maria Jacobini. I met her sister and other members of the family. This was a sad part of the trip.” The Pope also celebrated the director of the Vatican press office Fr. Federico Lombardi’s last day on the job, along with Mauro, a member of staff who handled baggage on papal flights. It was his last day on the job too. “I would like to thank Fr. Lombardi and Mauro as this is the last time they will be travelling with us. Fr. Lombardi has been with Vatican Radio for more than 25 years and has been on papal flights for ten years. Mauro has been in charge of baggage for 37 years. I thank both of them very much.” After the press conference, Rome Reports journalist Javier Martinez Brocal introduced WYD 2019, which is to be celebrated in Panama, by presenting Pope Francis with a Panama hat, which he wore straight away.

(Vatican Insider)

Posted in muslims on the news | Comments Off on Pope Francis presser on return from Poland: “It isn’t right to call Islam a terrorist faith”

Gusto ba Natin Makamit ang Paraiso?

Isang napakagandang khutba ng Eidul Fitr na naganap sa Masjid ng mga Filipino sa Kuwait na kung saan ay maraming mga kababayan natin maging Balik-Islam o Moro na dumalo upang isagawa nila ang pagdarasal at pakikinig ng naturang khutba.

Maaari nating sabihin na ang pamagat ng khutba na ito ay mamuhay tayo dito sa Mundo ng walang nasasaktan, walang naaapakan at walang naaapi…

 

Gusto ba Natin Makamit ang Paraiso?

Posted in new-muslims-info | Tagged | Comments Off on Gusto ba Natin Makamit ang Paraiso?

Afghanistan: 80 Hazara Shia Muslims killed in suicide bombing in Kabul

Afghanistan-protestors-from-Hazaras-at-theblast-suicide-attak-Kabul-80-killd-200-inj-23-july-16-pho-Haroon-Sabawoon-AA-513x239

[Afghan protesters from Hazara minority stand at the blast side after suicide attack in Kabul, Afghanistan on July 23, 2016. A suicide bomber hit a large demonstration by members of Afghanistan’s Hazara minority in Kabul on Saturday. Photographer: Haroon Sabawoon/AA]

Afghanistan is in mourning Sunday in the aftermath of killing of 80 Hazara Shia Muslims Saturday. Thousands of mainly young Hazaras were demonstrating peacefully in Kabul. More than 231 people were injured.

Daesh has claimed responsibility for the killing of innocent Muslims. “Two fighters from Islamic State detonated explosive belts at a gathering of Shi’as in the city of Kabul in Afghanistan,” according to the statement by Daesh’s Amaq news agency.

The Taliban has denied its involvement.

National Directorate for Security said three bombers were involved in the terrorist attack..

President Ashraf Ghani vowed to punish those responsible for the terrorist attack.”I will take revenge against the culprits,” he said.

Hazaras were demistrating against Government plans for a major electicity line from Turkmenistan to Kabul, but bypassing Bamiyan, which is a predominantly Hazara province. It is part of the TUTAP project backed by the Asia Development Bank, linking energy-rich states of Central Asia with Afghanistan and Pakistan.

This attack was the deadliest in Kabul since 2011 when twin blasts in Kabul and Mazar-i Sharif killed 60 people, most of them Hazaras who had gathered to commemorate Ashura.

Hazaras suffer discrimination and persecution. (muslimnews.co.uk)

Afghanistan-Hazara-protesors-peacful-b4-suicde-attack-Kabul-mnen-women-23-July-16-200-killed-pho-Haroon-Sabawoon-AA-1024x683

[Afghan protesters from Hazara minority just before suicide bombing, during a protest against rerouting of the TUTAP power line, in Kabul, Afghanistan on July 23, 2016. (Photographer: Haroon Sabawoon/ Anadolu Agency)]

Posted in muslims on the news | Comments Off on Afghanistan: 80 Hazara Shia Muslims killed in suicide bombing in Kabul

Philippines: 33 breakaway rebels killed in Muslim south

Philippines-soldiers-stage-counter-terrorism-opeartn-against-Maute-terrorists-allegedly-connctd-with-Daesh-in-Butig-town-Lanao-Del-Suer-province-Minandao-Island-2-mar-16-pho-Lito-Boras-AA-1-513x239

[Photo: Philippines soldiers stage counter terrorism operationn ealier in March. Photographer: Lito Boras/AA]

By Roy Ramos

ZAMBOANGA CITY, (AA): The Philippines’ military announced Sunday that 33 members of breakaway rebel group were killed in four days of fighting in a troubled majority Muslim southern province.

Col. Lito Sobejana, 601st Brigade commander, said government forces regained control from Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) gunmen of communities in the neighboring Maguindanao towns of Datu Unsay and Shariff Aguak.

GMA News quoted him as saying the clashes also injured 10 BIFF members and five soldiers — one of them in a critical condition — with security forces recovering four explosives during the clearing operations.

“About the clearing operation, before the BIFF withdrew they left many IEDs [improvised explosive devices] as reported by the civilians,” he said.

Referring to the country’s one-time largest Muslim rebel group, he added, “we requested the MILF [Moro Islamic Liberation Front] to clear the area because they are familiar with the terrain, so that civilians can go back to their communities.”

The BIFF broke with the MILF in 2008 because of disagreements with the MILF central committee’s acceptance of autonomy rather than full independence for the country’s Muslim south.

The BIFF is opposed to an ongoing peace process between the government and the MILF.

GMA reported Sunday that residents and village officials of the Maguindanao towns — where the Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) government said 696 families were affected by the clashes — were hesitant to return, fearing the BIFF might attack the soldiers remaining in their communities.

Members of an international team monitoring the peace process, the government and MILF’s cease-fire mechanism the Ad Hoc Joint Action Group, and the ARMM’s relief operation body took part in the ground and clearing operations.

The ARMM’s Humanitarian Emergency Action Response Teams have started distributing relief supplies at evacuation centers.

“We are here after we learned there are many evacuees. We will visit our brothers and sisters to know what their real situation [is],” Myrna Jo Henry, its information official, was quoted as saying.

The BIFF, however, refuted the military’s fatality figures.

Its spokesman, Abu Misry Mama, said only three members were killed in this week’s clashes, and insisted the group retained control of several areas. (muslimnews.co.uk)

Posted in muslims on the news | Comments Off on Philippines: 33 breakaway rebels killed in Muslim south

Philippines: Muslims voice backing for Duterte peace policy

Philippines-Pr-rodrigo-Duterte-after-taking-oath-as-16th-Pr-in-Manila-30-june-16-pho-J-Romero-Hand-out-photo-AA-513x239

[Photo: Newly elected President Rodrigo Rodrigo Duterteafter taking his oath of office as the 16th President of the Republic of the Philippines in Manila, Philippines on June 30, 2016. Photographer: J Romero/Hand-out photo/AA]

By Hader Glang

ZAMBOANGA CITY, (AA): Muslim human rights groups and peace advocates have reiterated their support Thursday for President Rodrigo Duterte’s peace policy, while warning of security forces’ past rights violations in the Muslim south.

The leader of the Suara Bangsamoro (Voice of the Bangsamoro) group told a public discussion in the predominantly Christian city of Zamboanga that they support Duterte’s decision to formally open peace negotiations with the country’s communist insurgency and to resume the peace process with Muslim rebels.

“Peace talks [with leftist groups] will formally start July 22 to 24, 2016, which will also be part of the report of newly-installed President Duterte for the State of the Nation Address on July 25,” Amirah Lidasan told those gathered at a women’s center.

“This inclusive peace policy of the Duterte administration has provided hope if not encouraged people to participate in the peace process as well as in bringing reforms in the government.”

After his landslide May 9 election win, Duterte granted two cabinet posts to candidates backed by the National Democratic Front, the political wing of the Communist Party of the Philippines.

He has also ordered his government to continue efforts to implement signed peace agreements between the past administration and rebel groups — which includes a 2014 peace deal signed with the Moro Islamic Liberation Front (MILF) to grant greater autonomy to majority Muslim provinces.

Lidasan underlined Thursday that the prioritization of peace, unity, reconciliation and development have garnered trust and hope among the Filipino people in the sincerity of Duterte’s administration, including the promise to recognize and release political prisoners through the peace process and general amnesty.

She urged Duterte — the country’s first president from southern Mindanao island — to include more than 90 Moro suspects who were “wrongfully accused” of being “terrorists” in 2001.

“We are referring to more than 90 Moro civilians, some were simple farmers, fisherfolks and vendors, who were accused of [being] Abu Sayyaf men and arrested and detained,” she said.

Lidasan highlighted that Thursday marked the 16th year of the declaration of “state of lawlessness” in Basilan island, an intensive military crackdown — led by then 103rd Brigade Commander and now National Security Adviser Gen. Hermogenes Esperon — that led to massive human rights violations against the indigenous Moro people.

“A review was made by the Department of Justice in 2012-2013 that resulted in a recommendation for an immediate release of those who were identified as innocent and unjustly detained for 16 years,” she said.

“We are hoping that this would provide a basis for President Duterte to decide for their release.”

The advocacy group also cautioned Duterte in his campaign against the Daesh-linked Abu Sayyaf, reminding him of the previous trail of alleged human rights violations committed by authorities accused of competing for bounties offered by the United States’ Rewards for Justice Program.

“Due to military actions, most of the communities were affected, but the real Abu Sayyaf remain scoot free,” Lidasan stressed.

“It is common knowledge in Zambasulta [Zamboanga, Basilan, Sulu and Tawi-Tawi] that the Abu Sayyaf is deeply rooted in the collusion of local government units and military in their areas,” she said.

Referring to recent claims by the mayor of Jolo in Sulu province that some officers gained from some ransoms paid to the Abu Sayyaf and used its members as informants, she expressed hope that “if President Duterte explores this, it will help resolve the Abu Sayyaf problem.” (muslimnews.co.uk)

Posted in muslims on the news | Comments Off on Philippines: Muslims voice backing for Duterte peace policy

Philippines: Muslim ex-rebels agree on common roadmap

Philippines-Moro-Islamic-LIberation-Front-emblem-by-Jaume-Ollé-Creative-Commons-2-314x239

[Photo:Moro Islamic LIberation Front emblem. By Jaume Ollé/Creative Commons]

By Roy Ramos

ZAMBOANGA CITY (AA): Leaders of two former Muslim rebel groups agreed Wednesday to promote a common roadmap for peace in the conflict-ridden southern Philippines ahead of the inauguration of President-elect Rodrigo Duterte.

The chairman of the largest of three factions of the Moro National Liberation Front (MNLF) and the chairman of its breakaway group, the Moro Islamic Liberation Front (MILF) signed a joint communique aimed at “harmonizing” their separate peace overtures with the government.

The Philippine Star quoted the MILF’s Al-Hajj Murad Ebrahim as saying that both sides are open to working together on a single peace agenda during the signing at the main MILF stronghold in Camp Darapanan in Maguindanao province.

He rejected the argument that it would be difficult to achieve peace in southern Mindanao island due to factional divides between the indigenous Moro communities.

The MNLF’s Muslimin Sema expressed hope that Duterte, who is set to become the country’s first president from the south upon his inauguration Thursday, would focus on peacefully resolving the Moro issue.

He accused previous administrations of having failed to comply with their obligations under peace deals with the Moro.

Sema’s MNLF faction has backed the MILF’s ongoing peace process with the government, despite a faction under founding chairman Nur Misuari considering the MILF’s 2014 peace deal with the government a betrayal of an 1996 Organisation of Islamic Cooperation (OIC)-brokered agreement.

Misuari is currently a fugitive, eluding charges filed against him and his men for a siege on the predominantly catholic city of Zamboanga in September 2013, in which around 300 people were killed and thousands of houses razed.

The 2014 deal would have been sealed by a proposed autonomy legislation, but the Bangsamoro Basic Law (BBL) stalled in Congress earlier this year, as it adjourned for campaigning for the May 9 election.

“There was no implementation `in letter and spirit’ of the 1976 Tripoli Agreement, the Jeddah Accord and the 1996 Final Peace Agreement between the government and the MNLF,” Sema said Wednesday.

He underlined that some MNLF members are anxious about the fate of the BBL negotiated by the MILF, since the outgoing government had assured that all 42 consensus points reached in a tripartite review of the MNLF’s 1996 agreement had been integrated into the proposed legislation.

“Now we have to join ranks for the sake of `harmonizing’ our separate peace tracts for us to achieve a durable kind of peace that is for all people in Mindanao, for all people in the Bangsamoro,” the Star quoted him saying. “The Bangsamoro is never indivisible geographically and demographically.”

Meanwhile, Murad underlined that Duterte “is from Mindanao and has Maranaw blood” from one of the region’s Moro tribes.

“He surely understands the Moro problem. We are grateful to have a president from Mindanao for the first time ever,” he said.

During his campaign, the tough talking Duterte, who served 2 years as mayor of Davao City, had vowed to “correct the historical injustice committed against the Moro.” (muslimnews.co.uk)

Posted in muslims on the news | Comments Off on Philippines: Muslim ex-rebels agree on common roadmap

Libya: 28 killed in rocket attack

Libya-military-vehicles-of-Libyan-Govt-of-National-Accord-forces-conducting-opertn-against-Daesh-in-Sirte-on-june-2-16-pho-Hazem-Turkia-AA-1-513x239

By Seyfeddin Trablusi

 

TRIPOLI, (AA): At least 28 people were killed and dozens injured Tuesday when a rocket hit an armory in the Libyan capital of Tripoli, local sources said.

Armed militia intended to loot shops in the Garabulli district but faced resistance from locals, according to witnesses and hospital personnel who spoke to Anadolu Agency.

Militants saw young people from the local population blocking the roads and moving toward an armory to protect themselves, said the sources, who asked not to be named due to security reasons.

One of the militants then launched a rocket-propelled grenade targeted at the armory, which belonged to Libya’s National Forces Alliance (NFA), a political bloc that supports the country’s UN-backed unity government.

The attack comes hours after five troops loyal to the UN-backed government were killed in clashes with Daesh in the northern city of Sirte neighboring Tripoli, while dozens of Daesh militants were killed.

Sixteen troops loyal to the NFA were reportedly injured in clashes with Daesh, according to hospital sources in Libya’s northwestern city of Misurata.

Since 2015, Sirte has been held by Daesh, which took advantage of the conflict between Libya’s rival political camps to seize 250 kilometers (155 miles) of coastline near the Mediterranean city, which lies between Libya’s eastern and western power bases.

In April, forces loyal to the UN-backed unity government launched an offensive aimed at recapturing the coastal city from the notorious terrorist group.

Libya has been locked in a state of violence and turmoil since 2011 when a bloody uprising ended with the ouster and death of longtime strongman Muammar Gaddafi.

Since then, the country’s stark political divisions have yielded two rival seats of government — one in Tobruk and another in capital Tripoli — each boasting its own military capacity and legislative assembly.

The unity government came about late last year after Libya’s rival governments signed a UN-backed agreement in an effort to resolve the country’s six-year political standoff.

*Anadolu Agency correspondent Ahmet Sait Akcay contributed to this report from Ankara

Author Ahmet Sait Akçay

 

[Photo: Military vehicles of Libyan Govenment of National Accord forces conducting operation against Daesh in Sirtei on June 2, 2016. Photogrpaher: Hazem Turkia/AA]

Posted in muslims on the news | Comments Off on Libya: 28 killed in rocket attack